راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

UPS Online ALJA

Showing 1–16 of 27 results


یو پی اس آلجا KR-1000 (یو پی اس آلجا KR-1000SL / KR-1000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-10000 (یو پی اس آلجا KR-10000SL / KR-10000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-2000 (یو پی اس آلجا KR-2000SL / KR-2000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا KR-3000

یو پی اس آلجا KR-3000 (یو پی اس آلجا KR-3000SL / KR-3000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-6000 (یو پی اس آلجا KR-6000SL / KR-6000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۶ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۸ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3120 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3310 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
مقایسه