راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

خرید یو پی اس

Showing 1–16 of 95 results


یو پی اس TESCOM سه فاز ورودی تک فاز خروجی

یو پی اس TESCOM سه فاز ورودی تک فاز خروجی تسکام ۱۰kVA – 15kVA – 20kVA – 30kVA

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس TESCOM سه فاز ورودی سه فاز خروجی

یو پی اس TESCOM سه فاز ورودی سه فاز خروجی تسکام ۱۰kVA – 15kVA – 20kVA – 30kVA – 40kVA – 60kVA – 80kVA

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس TESCOM سه فاز ورودی سه فاز خروجی

یو پی اس TESCOM سه فاز ورودی سه فاز خروجی تسکام ۱۰۰kVA – 120kVA – 160kVA – 200kVA – 250kVA – 300kVA

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا KI-1000

یو پی اس آلجا KI-1000 (یو پی اس آلجا KI 1000L / KI 1000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا KI-2000

یو پی اس آلجا KI-2000 (یو پی اس آلجا KI 2000L / KI 2000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا KI-3000

یو پی اس آلجا KI-3000 (یو پی اس آلجا KI 3000L / KI 3000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KI-5000 (یو پی اس آلجا KI 5000L / KI 5000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-1000 (یو پی اس آلجا KR-1000SL / KR-1000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-10000 (یو پی اس آلجا KR-10000SL / KR-10000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-2000 (یو پی اس آلجا KR-2000SL / KR-2000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا KR-3000

یو پی اس آلجا KR-3000 (یو پی اس آلجا KR-3000SL / KR-3000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا KR-6000 (یو پی اس آلجا KR-6000SL / KR-6000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا LCD 1000S

یو پی اس آلجا LCD 1000S

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا LCD 1200

یو پی اس آلجا LCD 1200 (یو پی اس آلجا LCD 1200L / LCD 1200S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا LCD 1600

یو پی اس آلجا LCD 1600 (یو پی اس آلجا LCD 1600L / LCD 1600S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آلجا LCD 2000 (یو پی اس آلجا LCD 2000L / LCD 2000S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
مقایسه